آرزوهای بانکی برای 1399!

هدف گذاری برای تغییر شاخص های پولی و بانکی در شرایطی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و بر این اساس در پایان سال 1399 شبکه بانکی از بهبود قابل توجهی برخوردار خواهند شد که به اعتقاد معاون سابق بانک مرکزی در فضایی که هنوز در ساختار نظام بانکی تجدیدنظر نشده و چالش های قبلی پابرجاست، آنچه در برنامه توسعه آمده حرف های زیبا و آمالی است که هیچ گاه تحقق پیدا نمی کند.