بازخوانی خواسته های بانکی روحانی از سیف

مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی فردا با حضور رئیس جمهور برگزار می شود که بخش بزرگی از خواسته هایی که رئیس جمهور در مجمع پارسال از سیف مطالبه کرده بود، هنوز اجرایی نشده است.