بی ثباتی قیمت زعفران مانع برندسازی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشهد گفت: نداشتن ثبات قیمت در بازار زعفران و نوسانات شدید آن مانعی برای شکل گرفتن برند معتبر برای زعفران ایرانی است.