دختر 29ساله هالیوودی که بخاطر اعتیاد به الکل چهره پیری پیدا کرده است!! عکس

لیندزی لوهان دختر 29 ساله هالیوودی است که بخاطر اعتیاد به الکل و مواد مخدر چهره پیر و شکسته ای پیدا کرده است.