رشد سریع بورس نگران کننده است

یک کارشناس بازار سرمایه نسبت به سرعت رشد بورس ابراز نگرانی کرد و گفت: رشد بورس در مقطع فعلی اندکی لجام گسیخته است، اما بازار سرمایه حبابی نیست.