فروشندگان مسکن در انتظار روشن شدن قیمت ها و خدمات دولتی هستند

یک کارشناس مسکن گفت: در صورتی که قیمت ارز و قیمت خدمات دولتی در شرایط پسابرجام کاهش یابد می توان انتظار داشت که حباب قیمت مسکن تخلیه شود و در غیر این صورت کمتر کسی حاضر به فروش مسکن با رقم های پایین تر از نرخ بازار می شود. رئیس سابق اتاق تهران با تشریح مصادیق نفوذ در دوران پسابرجام، گفت: باید حواس مان جمع باشد کشورهایی که از طریق وضع تحریم ها به نتیجه نرسیده اند، حال از …