واحدهای صنعتی معطل مانده روی دست آبادانی ها/ رنجی که صنعت آبادان از دوگانگی مدیریت می برد

واحدهای معطل مانده در حالی روی دست آبادانی ها خودنمایی می کنند که نورالله حسن زاده مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، آبادان را تنها جایی می داند که دوگانگی مدیریتی در شهرک های صنعتی دارد.